Universities & colleges in Trung Quốc with courses in Computer Science, IT

Trung Quốc × Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính ×
Beihang University
Beijing, Trung Quốc
2 Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính courses
Nankai University
Tianjin, Trung Quốc
1 Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính courses
Tianjin University
Trung Quốc
2 Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính courses
Xiamen University
Trung Quốc
1 Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính courses