Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Fudan University

Trung Quốc
Rankings:
  • 22 2014 QS University Rankings: Asia
  • 71 QS World University Rankings 2014
  • 88 QS World University Rankings 2013
  • 208 THE World University Rankings 2013-2014
  • 193 THE World University Rankings 2014-2015
  • 51 QS World University Rankings 2015
  • 16 QS University Rankings: Asia 2015
  • 40 QS World University Rankings 2018
  • 7 QS University Rankings: Asia 2018
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Engineering 2 Humanities & Social Sciences 4 Law 1 Mass Communication & Media 1 MBA 1

Liên hệ

Chia sẻ