Bachelor of Chemistry

Southern University of Science and Technology (SUSTech)
Guangdong, Trung Quốc
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
48 months
Kỳ nhập học
Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 28,103,044
Total tuition fee (foreign)
₫ 168,618,267

Chia sẻ