Bachelor's Degree in Civil Engineering (taught in German)

Ruhr University Bochum
Herne, North Rhine-Westphalia, Đức
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Kỳ nhập học
Tháng 10
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Chia sẻ