B.A Physics

Trinity College Dublin
Dublin, Ireland
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
4 years
Kỳ nhập học
Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 770,071,615
Total tuition fee (foreign)
₫ 2,671,514,129

Chia sẻ