Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Trinity College Dublin

Dublin, Ireland

Khóa học

10 courses found
Filter courses
B.A Economics
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
B.A English Studies
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
Law (LL.B)
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
B.A Mathematics
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
B.A Music
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
B.A Chemistry
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
B.A Physics
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
B.A Theoretical physics
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
Masters in Laws
Thạc sĩ
Full-time
1 year
Immunology (M.Sc.)
Thạc sĩ
Full-time
1 year