BA (Hons) Social Science

Waterford Institute of Technology (WIT)
Waterford, Ireland
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tháng 5 Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 350,533,826
Total tuition fee (foreign)
₫ 807,409,375

Chia sẻ