Bachelor of Engineering (Hons.) Electronics majoring in Telecommunications

Multimedia University (MMU) Cyberjaya
Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
4 years
Kỳ nhập học
Tháng 4 Tháng 7 Tháng 10
Total tuition fee (local)
₫ 388,992,974
Total tuition fee (foreign)
₫ 388,992,974

Chia sẻ