Bachelor of Teacher education in English

HU University of Applied Sciences Utrecht
Utrecht, Hà Lan
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
4 years
Kỳ nhập học
Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 54,089,864
Total tuition fee (foreign)
₫ 216,632,164

Chia sẻ