Master of Science in Mathematics (Mathematics and Education)

Leiden University
Leiden, South Holland, Hà Lan
Chứng chỉ
Thạc sĩ
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
2 years
Kỳ nhập học
Tháng 2 Tháng 9
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
₫ 1,045,037,175

Chia sẻ