BSc Advanced Technology

University of Twente
Hà Lan
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 153,683,482
Total tuition fee (foreign)
₫ 815,050,225

Chia sẻ