Bachelor of Nursing

Toi Ohomai Institute of Technology
New Zealand
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tháng 1
Total tuition fee (local)
₫ 99,999,425
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Chia sẻ