Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Toi Ohomai Institute of Technology

New Zealand

Khóa học

8 courses found
Filter courses
Master of Management
Thạc sĩ
Full-time
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Bachelor of Applied Management
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
Bachelor of Applied Social Work
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
Bachelor of Nursing
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
Diploma in Adventure Tourism
Cao Đẳng
Full-time, Part-time
1 year
Diploma in Forest Management
Cao Đẳng
Full-time
2 years
Diploma in Culinary Arts
Cao Đẳng
Full-time, Part-time
2 years