Diploma in Adventure Tourism

Toi Ohomai Institute of Technology
New Zealand
Chứng chỉ
Cao Đẳng
Các hình thức học tập
Full-time, Part-time
Thời gian học
1 year
Kỳ nhập học
Tháng 2 Tháng 7
Total tuition fee (local)
₫ 84,614,898
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Chia sẻ