MBA in International Consulting

University IFM
Thụy Sĩ
Chứng chỉ
Thạc sĩ
Các hình thức học tập
Full-time, Part-time
Thời gian học
9 months
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 4 Tháng 10
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Chia sẻ