Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Queen Mary University of London

United Kingdom
Rankings:
  • 107 THE World University Rankings 2014-2015
  • 98 QS World University Rankings 2014
  • 114 THE World University Rankings 2013-2014
  • 115 QS World University Rankings 2013
  • 109 QS World University Rankings 2015
  • 98 THE World University Rankings 2015-2016
  • 127 QS World University Rankings 2018
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 76%
Loại trường Công lập

Về Queen Mary University of London

Các kháo học có sẵn 10

Accounting and Finance 1 Applied and Pure Sciences 4 Business and Management 1 Computer Science and IT 2 Engineering 2 Law 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ