BSc - Graphic Design

Full Sail University
Winter Park, Florida, Mỹ
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time, Online
Thời gian học
20 months
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
₫ 1,885,245,902

Chia sẻ