MSc - Game Design

Full Sail University
Winter Park, Florida, Mỹ
Chứng chỉ
Thạc sĩ
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
1 year
Kỳ nhập học
Tháng 12 Tháng 11 Tháng 10 Tháng 9 Tháng 8 Tháng 7 Tháng 6 Tháng 5 Tháng 4 Tháng 3 Tháng 2 Tháng 1
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
₫ 746,604,215

Chia sẻ