Bachelor of Accountancy

Universiti Teknologi Malaysia
Johor Bahru, Johor, Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
4 years
Kỳ nhập học
Tháng 2 Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 62,180,311
Total tuition fee (foreign)
₫ 291,820,956

Chia sẻ