EasyUni logo

Navigation

Chính sách về Cookie

Tất cả những thông tin bạn cần biết về việc sử dụng Cookie của website EasyUni.

Cookies là gì?

Cookies là những tập tin nhỏ được tải từ dữ liệu máy tính của bạn khi bạn truy cập một website. Điều này có nghĩa là trong lần tiếp theo bạn truy cập website đó, cookies sẽ đảm bảo việc nhận ra dữ liệu của bạn. Bằng cách sử dụng cookies và các công nghệ tương tự như thẻ pixel / đèn hiệu và tập lệnh ('cookies'), trang web này có thể lưu thông tin về lượt truy cập và khách truy cập. Chúng tôi thiết lập một số cookies trên website của mình, trong khu một số cookies khác lại được đặt bởi bên thứ ba. Và, tập tin cookies của bên thứ ba cũng có thể thu thập những dữ liệu từ bên ngoài trang web của chúng tôi.  

Cookies có thể được sử dụng để làm cho việc truy cập một trang web một cách cá nhân hơn, ví dụ:

  • hiển thị các cài đặt điều hướng có liên quan;
  • ghi nhớ sở thích của khách truy cập;
  • cải thiện trải nghiệm người dùng tổng thể và
  • giới hạn số lượng quảng cáo được hiển thị

Việc sử dụng Cookies của EasyUni

Bằng việc click "Ok" khi thông báo về cookies được hiển thị, bạn đã đồng ý cho các cookies được đặt và đọc trên trang web EasyUni và các tên miền phụ được liên kết. EasyUni sử dụng những thông tin được thu thập bởi cookies cho mục đích được nêu trong Tuyên bố quyền riêng tư của EasyUni.

Cookies cho phép người dùng xem trang web EasyUni, sử dụng các chức năng trên website và có quyền truy cập vào các phần được bảo mật. Nếu việc sử dụng các loại cookies không được cho phép, điều này sẽ dẫn đến:

  • truy cập nhiều mục trên trang web EasyUni sẽ trở nên vô hiệu;
  • EasyUni có thể cung cấp ít hỗ trợ hơn cho người dùng;
  • EasyUni sẽ không thể ghi nhớ các tùy chọn của bạn vì không sử dụng hoặc hiển thị một chức năng cụ thể.

EasyUni cũng sử dụng cookies cho mục đích phân tích đánh giá nhằm cải thiện website. Cookies thu thập những thông tin về cách mà người dùng sử dụng trang web EasyUni, trong đó bao gồm những thông tin về những trang được truy cập nhiều nhất hoặc số lượng những tin nhắn lỗi được thể hiện. Google Analytics cookies là một trong những ví dụ về loại cookie này.  

Điều chỉnh cài đặt và xóa cookies

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt của mình để xóa cookies của chúng tôi hoặc các cookies được thiết lập bởi bên thứ ba. Bạn cũng có thể điều chỉnh để ngăn các trang web hay bên thức ba thiết lập cookies. Nếu bạn ngăn chặn chúng tôi trong việc thiết lập các cookies cụ thể, bạn có thể thấy được một số chức năng sẽ không khả dụng hoặc một số phần của trang web sẽ không tải. Tham khảo cách để điều chỉnh cài đặt trên một số trình duyệt khác nhau:

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison