Bachelor of Science (Honours) Intelligent Robotics

Multimedia University - (MMU) Cyberjaya
Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (local)
₫ 336,716,487
Total tuition fee (foreign)
₫ 420,895,609

Chia sẻ