Bachelor of Multimedia (Hons) in Media Arts

Multimedia University (MMU) Cyberjaya
Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tháng 3 Tháng 6 Tháng 10
Total tuition fee (local)
₫ 336,716,487
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Chia sẻ