Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Công nghệ và Sáng tạo Châu Á Thái Bình Dương (A.P.U)

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia

Khóa học

75 courses found
Filter courses
Diploma in Accounting
Cao Đẳng
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
2 years
Diploma in Finance
Cao Đẳng
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
2 years
BSc (Hons) in Intelligent Systems
Cử nhân Đại học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
BSc (Hons) in Cyber Security
Cử nhân Đại học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
BA(Hons) in Tourism Management
Cử nhân Đại học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
BA (Hons) Animation
Cử nhân Đại học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
BSc (Hons) in Forensic Computing
Cử nhân Đại học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
BA (Hons) Product Design
Cử nhân Đại học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
BSc (Hons) in Actuarial Studies
Cử nhân Đại học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
Diploma in Design and Media
Cao Đẳng
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
2 years
PhD in Engineering
Tiến sĩ (PhD)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
BSc (Hons) in Computer Science
Cử nhân Đại học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
M.Sc. in Software Engineering
Thạc sĩ
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
1 year
BA (Hons) in Media Marketing
Cử nhân Đại học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
PhD in Computing
Tiến sĩ (PhD)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
PhD in Management
Tiến sĩ (PhD)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
PhD in Finance
Tiến sĩ (PhD)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
BA (Hons) in Marketing Management
Cử nhân Đại học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
PhD in Technology
Tiến sĩ (PhD)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
BA (Hons) in Business Management
Cử nhân Đại học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years