Bachelor of Science (Honours) in Psychology

Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU)
Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tháng 6 Tháng 9 Tháng 11
Total tuition fee (local)
₫ 437,731,433
Total tuition fee (foreign)
₫ 494,973,236

Chia sẻ