Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

Malaysia

Khóa học

3 courses found
Filter courses
Diploma in Accounting
Cao Đẳng
Full-time
30 months
  • Tuition Fees
  • MYR 30875,00 - Malaysian students
  • ₫ 173,268,692 - International students
  • Full tuition fee
Bachelor of Accountancy (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
42 months
  • Tuition Fees
  • MYR 56990,00 - Malaysian students
  • ₫ 358,827,536 - International students
  • Full tuition fee