Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

Malaysia

Khóa học

18 courses found
Filter courses
Diploma in Mechanical Engineering
Cao Đẳng
Full-time
30 months
 • Tuition Fees
 • MYR 30550,00 - Malaysian students
 • ₫ 171,444,811 - International students
 • Full tuition fee
Master of Information Systems
Thạc sĩ
Full-time, Part-time
2 years
 • Tuition Fees
 • MYR 31800,00 - Malaysian students
 • ₫ 178,459,738 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Civil Engineering
Cao Đẳng
Full-time
30 months
 • Tuition Fees
 • MYR 30380,00 - Malaysian students
 • ₫ 178,740,335 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Automotive Engineering
Cao Đẳng
Full-time
30 months
 • Tuition Fees
 • MYR 31200,00 - Malaysian students
 • ₫ 175,092,573 - International students
 • Full tuition fee
Master in Information Technology
Thạc sĩ
Full-time, Part-time
2 years
 • Tuition Fees
 • MYR 26800,00 - Malaysian students
 • ₫ 178,459,738 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Information Technology
Cao Đẳng
Full-time
30 months
 • Tuition Fees
 • MYR 27600,00 - Malaysian students
 • ₫ 167,797,049 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor of Computer Science (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 59400,00 - Malaysian students
 • ₫ 350,185,147 - International students
 • Full tuition fee