The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK)

INTEC Education College
Shah Alam, Selangor, Malaysia
Chứng chỉ
Chuyên môn và học nghề
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
4 years
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 4 Tháng 7 Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 166,506,303
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Chia sẻ