Tiến sĩ Triết học (PhD) trong Hệ thống Thông tin - Nghiên cứu Cấu trúc • Phương pháp nghiên cứu • Hội thảo Tiến sĩ • Học sinh được yêu viết một luận án (35.000 từ) để thực hiện đầy đủ các yêu cầu tốt nghiệp Các môn nghiên cứu • Hệ thống quản lý thông tin • Mô hình hóa thông tin • Mô hình hóa quy trình kinh doanh • Quy trình quản lý kinh doanh • Phân tích nghiệp vụ kinh doanh & Trí tuệ doanh nghiệp • Hệ thống thông tin Thiết kế, Phát triển và triển khai • Hệ thống thông tin WebCấu trúc • Phương pháp nghiên

Đại học Quốc tế INTI
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Chứng chỉ
Tiến sĩ (PhD)
Các hình thức học tập
Full-time, Part-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 5 Tháng 9
Total tuition fee (local)
USD 8,077
Total tuition fee (foreign)
USD 8,077

Yêu cầu đầu vào

 • Bằng Thạc sĩ được công nhận trong các lĩnh vực có liên quan; VÀ
 • Đáp ứng được bất kỳ các yêu cầu Tiếng Anh nào dưới đây:
 • Bằng Thạc sĩ bằng Tiếng Anh **; HOẶC
 • 6 tín chỉ trình độ MCE / SPM / GCE; HOẶC
 • MUET Trình độ 2 hoặc 3 / TOEFL 550 / IELTS 6.0; HOẶC
 • Điểm tương đương bất kỳ có được trên bậc đại học tại một trường đại học được công nhận

Chương trình đào tạo

Cấu trúc

 • Phương pháp nghiên cứu
 • Hội thảo Tiến sĩ
 • Học viên được yêu viết một luận án (35.000 từ) để thực hiện đầy đủ các yêu cầu tốt nghiệp

Các môn nghiên cứu

 • Hệ thống quản lý thông tin
 • Mô hình hóa thông tin
 • Mô hình hóa quy trình kinh doanh
 • Quy trình quản lý kinh doanh
 • Phân tích nghiệp vụ kinh doanh & Trí tuệ doanh nghiệp
 • Hệ thống thông tin Thiết kế, Phát triển và triển khai
 • Hệ thống thông tin Web

Chia sẻ