Bachelor of Engineering (Hons.) (Electronics majoring in Computer)

Multimedia University (MMU) Cyberjaya
Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
4 years
Kỳ nhập học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (local)
₫ 409,671,726
Total tuition fee (foreign)
₫ 513,492,643

Chia sẻ