Doctor of Philosophy (Ph.D.) Engineering (By Research)

Multimedia University (MMU) Cyberjaya
Malaysia
Chứng chỉ
Tiến sĩ (PhD)
Các hình thức học tập
Full-time, Part-time
Thời gian học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Total tuition fee (local)
₫ 67,623,894
Total tuition fee (foreign)
₫ 126,661,519

Chia sẻ