Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Taylor's College

Malaysia

Khóa học

2 courses found
Filter courses
Foundation in Design
Dự bị
Full-time
1 year
  • Tuition Fees
  • MYR 27350,00 - Malaysian students
  • ₫ 160,140,515 - International students
  • Full tuition fee
Diploma in Interior Design
Cao Đẳng
Full-time
30 months
  • Tuition Fees
  • MYR 53370,00 - Malaysian students
  • ₫ 312,482,436 - International students
  • Full tuition fee