Foundation in Science

Taylor's College
Subang Jaya, Selangor, Malaysia
Chứng chỉ
Dự bị
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
1 year
Kỳ nhập học
Tháng 2 Tháng 4 Tháng 8
Total tuition fee (local)
₫ 145,910,478
Total tuition fee (foreign)
₫ 224,637,002

Chia sẻ