Master of Education (Teaching English as a Second Language)

Universiti Pendidikan Sultan Idris
Perak, Malaysia
Chứng chỉ
Thạc sĩ
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
18 months
Kỳ nhập học
Tháng 2 Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 70,424,253
Total tuition fee (foreign)
₫ 78,342,703

Chia sẻ