Bachelor of Engineering (Mechanical)

Universiti Teknologi Malaysia
Johor Bahru, Johor, Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
4 years
Kỳ nhập học
Tháng 3
Total tuition fee (local)
₫ 69,588,074
Total tuition fee (foreign)
₫ 359,164,253

Chia sẻ