Bachelor of Science (Human Resource Development)

Universiti Teknologi Malaysia
Johor Bahru, Johor, Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
4 years
Kỳ nhập học
Tháng 3
Total tuition fee (local)
₫ 67,118,820
Total tuition fee (foreign)
₫ 347,940,370

Chia sẻ