Bachelor of Chemical Engineering

University Malaya (UM)
Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
4 years
Kỳ nhập học
Tháng 2 Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 53,481,802
Total tuition fee (foreign)
₫ 468,384,075

Chia sẻ