Bachelor of Pharmacy (Hons)

AIMST University
Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
4 years
Kỳ nhập học
Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 847,403,159
Total tuition fee (foreign)
₫ 780,059,862

Chia sẻ