Bachelor of Physiotherapy (Hons)

AIMST University
Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
4 years
Kỳ nhập học
Tháng 8 Tháng 10
Total tuition fee (local)
₫ 525,277,720
Total tuition fee (foreign)
₫ 457,934,422

Chia sẻ