Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Công nghệ và Sáng tạo Châu Á Thái Bình Dương (A.P.U)

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia

Khóa học

22 courses found
Filter courses
BA (Hons) in Marketing Management
Cử nhân Đại học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
PhD in Management
Tiến sĩ (PhD)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
BA(Hons) in Tourism Management
Cử nhân Đại học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years
BA (Hons) in Business Management
Cử nhân Đại học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
3 years