Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

Malaysia

Khóa học

10 courses found
Filter courses
Master of Architecture
Thạc sĩ
Full-time
2 years
 • Tuition Fees
 • MYR 39000,00 - Malaysian students
 • ₫ 218,865,717 - International students
 • Full tuition fee
BSc - Architectural Studies
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 79910,00 - Malaysian students
 • ₫ 472,413,231 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Landscape Architecture
Cao Đẳng
Full-time
30 months
 • Tuition Fees
 • MYR 34780,00 - Malaysian students
 • ₫ 195,183,324 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor of Landscape Architecture
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 66250,00 - Malaysian students
 • ₫ 403,358,292 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor of Landscape Architecture
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 66250,00 - Malaysian students
 • ₫ 250,909,902 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Quantity Surveying
Cao Đẳng
Full-time
30 months
 • Tuition Fees
 • MYR 33250,00 - Malaysian students
 • ₫ 189,262,725 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Architecture
Cao Đẳng
Full-time
30 months
 • Tuition Fees
 • MYR 47000,00 - Malaysian students
 • ₫ 263,761,248 - International students
 • Full tuition fee