Diploma in Corporate Communication

Course overview

Statistics
Qualification Cao Đẳng
Study mode Full-time
Duration 30 months
Intakes Tháng 3, Tháng 6, Tháng 7, Tháng 9, Tháng 10
Tuition (Local students) ₫ 163714880
Tuition (Foreign students) ₫ 163714880

Admissions

Intakes

Fees

Tuition

₫ 163714880
Local students
₫ 163714880
Foreign students

Estimated cost as reported by the Institution.

Application

₫ 524727
Local students
₫ 3673090
Foreign students

Student Visa

₫ 12593452
Foreign students

Every effort has been made to ensure that information contained in this website is correct. Changes to any aspects of the programmes may be made from time to time due to unforeseeable circumstances beyond our control and the Institution and EasyUni reserve the right to make amendments to any information contained in this website without prior notice. The Institution and EasyUni accept no liability for any loss or damage arising from any use or misuse of or reliance on any information contained in this website.

Entry Requirements

 • STPM: bất kỳ 3 tín chỉ bao gồm tiếng Anh 
 • O-Level: bất kỳ 3 môn với điểm C tối thiểu
 • UEC: Tối thiểu 3Bs bao gồm cả ngôn ngữ tiếng Anh
 • STPM/A-Level: đ1 môn hay bất kỳ bằng cấp khác như được chấp nhận bởi Thượng viện
 • Dự bị đại học Canada / CIMP: điểm trung bình tối thiểu 50% trong 6 môn
 • IB: 6 môn với điểm tối thiểu là cấp độ 4 cho mỗi môn, tổng điểm là 24 điểm

Yêu cầu tiếng Anh

 • SPM: thi đạt (Sinh viên địa phương)
 • O-level: Hạng C, TOEFL PBT và trong cả IBT: 520 (PBT) / 68 (iBT) / 190 (CBT) (Sinh viên quốc tế)

Curriculum

Năm 1

 • Thực hành Truyền thông doanh nghiệp I
 • Thực hành Truyền thông doanh nghiệp II
 • Kỹ năng Nghe hiệu quả & Phát biểu I
 • Kỹ năng Nghe hiệu quả & Phát biểu II
 • Những điểm quan trọng trong giao tiếp con người
 • Cơ bản của truyền thông doanh nghiệp
 • Ngữ pháp trong hành động I
 • Ngữ pháp trong hành động II
 • Giới thiệu về lý thuyết truyền thông
 • Giới thiệu về Quan hệ Công chúng
 • Phần mềm ứng dụng văn phòng
 • Pengajian Malaysia 2 / Bahasa Melayu Komunikasi 2
 • Tâm lý của truyền thông
 • U2 Chủ đề
 • U3 Chủ đề

Năm 2

 • Quảng cáo đương đại
 • Thực hành công ty truyền thông III
 • Quan hệ khách hàng
 • Chế bản điện tử
 • Đạo đức của truyền thông doanh nghiệp
 • Truyền thông xuyên văn hóa
 • Giới thiệu về Truyền thông đại chúng
 • Đàm phán để thành công
 • Truyền miệng trong kinh doanh
 • Nguyên tắc quản lý
 • Viết chuyên nghiệp & Tổ chức
 • Thực hành Quan hệ công chúng 
 • Công khai, chiến lược trong truyền thông doanh nghiệp
 • U4 Chủ đề

Năm 3

 • Giới thiệu về quản lý thương hiệu
 • Truyền thông tổ chức
 • Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison