Bachelor in Beauty and Hair Management

Management & Science University (MSU)
Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
41 months
Kỳ nhập học
Tháng 2 Tháng 7 Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 310,340,362
Total tuition fee (foreign)
₫ 403,835,307

Chia sẻ