Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Khoa học và Quản lý (MSU)

Malaysia

Khóa học

10 courses found
Filter courses
Bachelor in Islamic Banking (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 57000,00 - Malaysian students
 • ₫ 432,175,611 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor in Islamic Finance (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 57000,00 - Malaysian students
 • ₫ 432,175,611 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor in Accounting (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
 • Tuition Fees
 • MYR 48000,00 - Malaysian students
 • ₫ 432,343,969 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor in Finance (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 42600,00 - Malaysian students
 • ₫ 380,321,272 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Islamic Finance
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 27500,00 - Malaysian students
 • ₫ 231,829,301 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Islamic Banking
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 28000,00 - Malaysian students
 • ₫ 250,011,992 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Accounting
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 23600,00 - Malaysian students
 • ₫ 217,687,209 - International students
 • Full tuition fee