Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Khoa học và Quản lý (MSU)

Malaysia

Khóa học

17 courses found
Filter courses
Diploma In Information Management
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 26000,00 - Malaysian students
 • ₫ 218,192,284 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Information Technology
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 23000,00 - Malaysian students
 • ₫ 212,636,462 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor in New Media
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 43000,00 - Malaysian students
 • ₫ 378,806,048 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Multimedia
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 23200,00 - Malaysian students
 • ₫ 226,273,479 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor in Computer Science (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 44500,00 - Malaysian students
 • ₫ 376,617,391 - International students
 • Full tuition fee