Foundation in Management

Multimedia University - (MMU) Cyberjaya
Malaysia
Chứng chỉ
Dự bị
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
1 year
Kỳ nhập học
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (local)
₫ 33,671,649
Total tuition fee (foreign)
₫ 112,238,829

Chia sẻ