Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Colchester Institute

Colchester, United Kingdom

Khóa học

7 các khóa học được tìm thấy
× Thiết kế và Mỹ thuật sáng tạo
Filter courses

BA (Hons) in Fine Art

Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time, Part-time
Thời gian học
3 years
Học phí ( trong nước)
Thông tin không có
Học phí ( quốc tế)
₫ 715,500,000

BA (Hons) in Photography

Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
3 years
Học phí ( trong nước)
Thông tin không có
Học phí ( quốc tế)
₫ 715,500,000

BA (Hons) in Graphic Design

Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time, Part-time
Thời gian học
3 years
Học phí ( trong nước)
Thông tin không có
Học phí ( quốc tế)
₫ 715,500,000