Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Community College of City University of Hong Kong (CCCU)

Hong Kong
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Business, Management 2 Creative Arts & Design 1 Engineering 1 Hotel Management & Hospitality 2 Humanities & Social Sciences 1 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Chia sẻ