Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Hong Kong Baptist University School of Continuing Education

Hong Kong, New Territories
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 1 Business, Management 2 Computer Science, IT 1 Education and Teaching 1 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 3

Liên hệ

Chia sẻ