Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Hong Kong University of Science and Technology

Hong Kong
Rankings:
  • 57 THE World University Rankings 2013-2014
  • 51 THE World University Rankings 2014-2015
  • 5 2014 QS University Rankings: Asia
  • 40 QS World University Rankings 2014
  • 34 QS World University Rankings 2013
  • 28 QS World University Rankings 2015
  • 59 THE World University Rankings 2015-2016
  • 5 QS University Rankings: Asia 2015
  • 30 QS World University Rankings 2018
  • 3 QS University Rankings: Asia 2018
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế 36%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 2 Business, Management 3 Computer Science, IT 1 Engineering 2 Humanities & Social Sciences 2

Liên hệ

Chia sẻ