Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Khoa học và Quản lý (MSU)

Malaysia

Khóa học

24 courses found
Filter courses
Master in International Business
Thạc sĩ
Full-time
17 months
 • Tuition Fees
 • MYR 37560,00 - Malaysian students
 • ₫ 311,475,410 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Entrepreneurship
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 29500,00 - Malaysian students
 • ₫ 231,829,301 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Logistic Management
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 29500,00 - Malaysian students
 • ₫ 250,011,992 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor in Entrepreneurship (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
41 months
 • Tuition Fees
 • MYR 54600,00 - Malaysian students
 • ₫ 432,119,492 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor in Islamic Management
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 50100,00 - Malaysian students
 • ₫ 389,075,901 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Retail Management
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 23500,00 - Malaysian students
 • ₫ 209,606,013 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Management
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 22500,00 - Malaysian students
 • ₫ 207,080,640 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Business Computing
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 23300,00 - Malaysian students
 • ₫ 231,829,301 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor in Investment Management
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 42600,00 - Malaysian students
 • ₫ 365,421,568 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Investment Management
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 23100,00 - Malaysian students
 • ₫ 232,109,898 - International students
 • Full tuition fee